วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ คณะทำงานคลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายโทษพิษภัยบุหรี่ และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.สุรินทร์  กิจกรรมฯ วันนี้มีอาจารย์-นักศึกษา เข้าร่วม จำนวน 100 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

     จากการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ  พบว่า คนไทยที่ติดบุหรี่กว่าครึ่ง เริ่มสูบก่อนอายุ 19  ปี   เมื่อมีการเริ่มสูบและติดแล้ว มีเพียงร้อยละ 27 เท่านั้น ที่สามารถเลิกได้ ส่วนอีกร้อยละ 73  จะติดไปตลอดชีวิต  ดังนั้นหากเราสามารถช่วยกันป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 19 ปี ไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ ก็จะช่วยหยุดการเติมนักสูบบุหรี่หน้าใหม่เข้าสู่วงจรการสูบ การป่วย และการตายจากบุหรี่ ยิ่งกว่านั้น หากเยาวชนตกเป็นทาสของการเสพติดบุหรี่แล้ว  ก็จะเป็นด่านแรกของการก้าวไปสู่สิ่งเสพติดและอบายมุขที่ร้ายแรงชนิดอื่นๆ ด้วย  “เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่วัยรุ่นในวันนี้  ได้ลุกขึ้นมาบอกสังคมว่าไม่เลือกบุหรี่ และไม่เอาบุหรี่มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในขณะที่บริษัทบุหรี่จ้องเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นตาเป็นมัน เพราะรู้ดีว่าลูกค้าของเขาที่ติดบุหรี่แล้ว  ล้วนเริ่มสูบตอนเป็นวัยรุ่นเกือบทั้งสิ้น หากสังคมทุกภาคส่วนช่วยกันคนละไม้คนละมือ มีการสร้างปัจจัยเอื้อ ทั้งมาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันเด็ก Gen Z จากการเสพติดบุหรี่  ก็จะช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และในระยะยาวก็จะสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลงได้” ดังนั้น คลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์  ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการลด ละ เลิกบุหรี่ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

————————————————————————————–

พัณณ์ชิตา  ตั้งจิตเพียรโชค, ปิยะกร สุขเลิศ  : ข่าว
กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สุรินทร์ : ภาพ

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ คณะทำงานคลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานสาธารณสุขดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์” โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม กิจกรรมฯ มีการออกบูธของคลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.สุรินทร์, การสัมภาษณ์ดร.สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว บัญชาเมฆ) ด้านการสร้างสังคมไทย ปลอดบุหรี่ เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชนและประชาชนได้รู้ถึงพิษภัยของบุหรี่, ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 กว่าคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
     ด้านนางสุชาดา นิ้มวัฒนากุล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ กล่าวว่า โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานสาธารณสุขดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์เป็นการดำเนินงานสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ที่กำหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างสังคมคุณธรรมโดยยึดหลัก 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเสริมสร้างให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการดำเนินชีวิตและเป็นผู้ปฏิบัติภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ การช่วยเหลือเกื้อกูลการส่งเสริมคนดีในวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
สำหรับกิจกรรมในการจัดโครงการดังกล่าว มีการเสวนา/ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “วิถีธรรม วิถีความสุข Happy money วิถีสุขภาพของพหุสังคมประชาคมอาเซียน” กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานดีเด่นและการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข การนำเสนอผลงานดีเด่นของหน่วยงานต่างๆ

     เวลา 13.30 น. มีการนำเสนอผลงานดีเด่นของบุคลากรระดับจังหวัดในเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 8 ผลงาน, สำหรับโรงพยาบาลสุรินทร์ แพทย์หญิงสิรินรัตน์ แสงศิริรักษ์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนางจิราพร ทองศรี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ได้รับเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตสุขภาพ ที่ 9

————————————————————————————–

พัณณ์ชิตา  ตั้งจิตเพียรโชค, เครือวัลย์ มุลมาตร  : ข่าว
กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สุรินทร์ : ภาพ

      วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 9 อาคาร 100ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์, นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยมีนางอัสนี นาคาวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา กล่าวรายงาน, กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แกนนำภาคประชาชน  และกลุ่มเยาวชนที่มีส่วนร่วมในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.น้อย) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ในโรงเรียนเมืองสุรินทร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน, สำหรับกิจกรรม ประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้-การจัดบูธนิทรรศการ โดยสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศูนย์โรคไต ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง  คลินิกพิเศษ และคลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา

     โรคเรื้อรัง นับเป็นปัญหาการเจ็บป่วยที่สำคัญและนำมาซึ่งความสูญเสียทรัพยากรในการดูแลรักษา มีผลกระทบต่อผู้ป่วยเอง ผู้ดูแล ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในครอบครัว มีอาการป่วยเรื้อรังเป็นเวลานาน ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นอกจากจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้ว ยังเชื่อมโยงไปสู่ โรคแทรกซ้อนอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคไตเรื้อรัง สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรค คือ “กรรมพันธุ์” และ “สิ่งแวดล้อม” ขณะที่สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เริ่มต้นตั้งแต่ในครรภ์แม่ แม้กรรมพันธุ์จะเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ แต่ก็สามารถควบคุมปัจจัยเรื่องอาหารและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังได้ จากผลการวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า การควบคุมอาหารอย่างดี รวมไปถึงการออกกำลังกายเป็นประจำนั้นส่งผลโดยตรงต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูงทางกรรมพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นการควบคุมโรคเรื้อรัง รวมไปถึงป้องกันโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ การรักษาโรคเรื้อรังโดยการให้ความสำคัญเฉพาะด้านการแพทย์อาจไม่เพียงพอ เพื่อการควบคุมโรคที่สมบูรณ์ ผู้ป่วยต้องได้รับความรู้เรื่องโรครวมไปถึงความรู้เรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งได้รับการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายเบาหวาน ความดัน โรคเรื้อรังหรือกิจกรรมชมรมอย่างสม่ำเสมอซึ่งถ้าปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยปราศจากโรคแทรกซ้อนได้
ด้วยกลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลสุรินทร์  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนที่ถูกต้อง จึงได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังนี้ขึ้น

     นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่า สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรัง คือ “กรรมพันธุ์” และ “สิ่งแวดล้อม” ในส่วนของกรรมพันธุ์นั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีอายุมากขึ้น
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ได้ไห้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนภาคส่วนในสังคมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ  โดยเฉพาะด้านการเสริมสร้างสุขภาวะให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  สามารถดูแลตนเองได้ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของการสร้างสุขภาวะให้คนไทยแข็งแรง  ส่วนหนึ่งนั้น  โดยได้กำหนดตัวชี้วัดของโรคไม่ติดต่อ  ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง  โรคอัมพฤกษ์  อัมพาต  โรคเบาหวาน  โรคหลอดเลือดหัวใจ โดยกำหนดให้มีการลดละกิจกรรมเสี่ยงอันได้แก่ละเลิกการสูบบุหรี่  ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ลดอาหารที่มีรสหวาน  มัน  เค็ม  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผักผลไม้เพิ่มขึ้น  มีการออกกำลังกายเป็นประจำ  ลดภาวะน้ำหนักเกิน โดยดำเนินงานไห้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผมอยากให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง

————————————————————————————–

พัณณ์ชิตา  ตั้งจิตเพียรโชค, ปิยะกร สุขเลิศ  : ข่าว
กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สุรินทร์ : ภาพ