วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ คณะทำงานคลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานสาธารณสุขดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์” โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม กิจกรรมฯ มีการออกบูธของคลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.สุรินทร์, การสัมภาษณ์ดร.สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว บัญชาเมฆ) ด้านการสร้างสังคมไทย ปลอดบุหรี่ เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชนและประชาชนได้รู้ถึงพิษภัยของบุหรี่, ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 กว่าคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
     ด้านนางสุชาดา นิ้มวัฒนากุล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ กล่าวว่า โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานสาธารณสุขดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์เป็นการดำเนินงานสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ที่กำหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างสังคมคุณธรรมโดยยึดหลัก 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเสริมสร้างให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการดำเนินชีวิตและเป็นผู้ปฏิบัติภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ การช่วยเหลือเกื้อกูลการส่งเสริมคนดีในวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
สำหรับกิจกรรมในการจัดโครงการดังกล่าว มีการเสวนา/ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “วิถีธรรม วิถีความสุข Happy money วิถีสุขภาพของพหุสังคมประชาคมอาเซียน” กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานดีเด่นและการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข การนำเสนอผลงานดีเด่นของหน่วยงานต่างๆ

     เวลา 13.30 น. มีการนำเสนอผลงานดีเด่นของบุคลากรระดับจังหวัดในเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 8 ผลงาน, สำหรับโรงพยาบาลสุรินทร์ แพทย์หญิงสิรินรัตน์ แสงศิริรักษ์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนางจิราพร ทองศรี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ได้รับเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตสุขภาพ ที่ 9

————————————————————————————–

พัณณ์ชิตา  ตั้งจิตเพียรโชค, เครือวัลย์ มุลมาตร  : ข่าว
กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สุรินทร์ : ภาพ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *