วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 3” ภายใต้ชื่อการจัดงานว่า “ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ชวนคนสุรินทร์ ไม่สูบบุหรี่” ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ คลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ นำโดยนางอัสนี นาคาวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา และนางสมศรี พิริยาสัยสันติ (ข้าราชการบำนาญ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชน ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป รับรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ รวมถึงเป็นการสร้างกระแส เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ซึ่งปี 2561 กำหนดรณรงค์ว่า “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” เพื่อให้สังคมตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อ

     นางอัสนี นาคาวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา กล่าวว่า คลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ มีส่วนร่วมในการจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ เครือข่ายพระสงฆ์ องค์กรด้านการศึกษา แรงงาน ศิลปินดารา มูลนิธิ มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 837 องค์กร ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นพันธมิตรเครือข่าย ร่วมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการอำนวยการดำเนินนโยบายหลักและคณะอนุกรรมการดำเนินการในด้านต่างๆ เครือข่ายระดับจังหวัด ปีแรกมี 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี นครนายก อุบลราชธานี เชียงใหม่ และกระบี่ ปีที่ 2 มีเพิ่มอีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ยะลา ปัตตานี ลำปาง และสงขลา และปีที่ 3 เพิ่มอีก 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ นครพนม สระบุรี จันทบุรี ศรีสะเกษ สุราษฎร์ธานี กำแพงเพชร สุรินทร์ นครปฐม และเลย จังหวัดสุรินทร์ เป็นกลุ่มปีที่ 3

โดยคณะทำงานสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ร่วมทำงานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ ในการรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่
2. ดำเนินการขยายจำนวนสมาชิกแนวร่วมสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ ภายในจังหวัด
3. วางแผนดำเนินงาน เพื่อให้จังหวัดปลอดบุหรี่
4. เสนอรายงานการดำเนินการ ความคิดเห็น ต่อ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ

————————————————————————————–

พัณณ์ชิตา  ตั้งจิตเพียรโชค, เครือวัลย์ มุลมาตร  : ข่าว
กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สุรินทร์ : ภาพ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ คณะทำงานคลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายโทษพิษภัยบุหรี่ และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.สุรินทร์  กิจกรรมฯ วันนี้มีอาจารย์-นักศึกษา เข้าร่วม จำนวน 100 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

     จากการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ  พบว่า คนไทยที่ติดบุหรี่กว่าครึ่ง เริ่มสูบก่อนอายุ 19  ปี   เมื่อมีการเริ่มสูบและติดแล้ว มีเพียงร้อยละ 27 เท่านั้น ที่สามารถเลิกได้ ส่วนอีกร้อยละ 73  จะติดไปตลอดชีวิต  ดังนั้นหากเราสามารถช่วยกันป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 19 ปี ไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ ก็จะช่วยหยุดการเติมนักสูบบุหรี่หน้าใหม่เข้าสู่วงจรการสูบ การป่วย และการตายจากบุหรี่ ยิ่งกว่านั้น หากเยาวชนตกเป็นทาสของการเสพติดบุหรี่แล้ว  ก็จะเป็นด่านแรกของการก้าวไปสู่สิ่งเสพติดและอบายมุขที่ร้ายแรงชนิดอื่นๆ ด้วย  “เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่วัยรุ่นในวันนี้  ได้ลุกขึ้นมาบอกสังคมว่าไม่เลือกบุหรี่ และไม่เอาบุหรี่มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในขณะที่บริษัทบุหรี่จ้องเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นตาเป็นมัน เพราะรู้ดีว่าลูกค้าของเขาที่ติดบุหรี่แล้ว  ล้วนเริ่มสูบตอนเป็นวัยรุ่นเกือบทั้งสิ้น หากสังคมทุกภาคส่วนช่วยกันคนละไม้คนละมือ มีการสร้างปัจจัยเอื้อ ทั้งมาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันเด็ก Gen Z จากการเสพติดบุหรี่  ก็จะช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และในระยะยาวก็จะสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลงได้” ดังนั้น คลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์  ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการลด ละ เลิกบุหรี่ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

————————————————————————————–

พัณณ์ชิตา  ตั้งจิตเพียรโชค, ปิยะกร สุขเลิศ  : ข่าว
กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สุรินทร์ : ภาพ

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ คณะทำงานคลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานสาธารณสุขดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์” โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม กิจกรรมฯ มีการออกบูธของคลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.สุรินทร์, การสัมภาษณ์ดร.สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว บัญชาเมฆ) ด้านการสร้างสังคมไทย ปลอดบุหรี่ เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชนและประชาชนได้รู้ถึงพิษภัยของบุหรี่, ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 กว่าคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
     ด้านนางสุชาดา นิ้มวัฒนากุล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ กล่าวว่า โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานสาธารณสุขดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์เป็นการดำเนินงานสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ที่กำหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างสังคมคุณธรรมโดยยึดหลัก 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเสริมสร้างให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการดำเนินชีวิตและเป็นผู้ปฏิบัติภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ การช่วยเหลือเกื้อกูลการส่งเสริมคนดีในวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
สำหรับกิจกรรมในการจัดโครงการดังกล่าว มีการเสวนา/ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “วิถีธรรม วิถีความสุข Happy money วิถีสุขภาพของพหุสังคมประชาคมอาเซียน” กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานดีเด่นและการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข การนำเสนอผลงานดีเด่นของหน่วยงานต่างๆ

     เวลา 13.30 น. มีการนำเสนอผลงานดีเด่นของบุคลากรระดับจังหวัดในเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 8 ผลงาน, สำหรับโรงพยาบาลสุรินทร์ แพทย์หญิงสิรินรัตน์ แสงศิริรักษ์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนางจิราพร ทองศรี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ได้รับเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตสุขภาพ ที่ 9

————————————————————————————–

พัณณ์ชิตา  ตั้งจิตเพียรโชค, เครือวัลย์ มุลมาตร  : ข่าว
กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สุรินทร์ : ภาพ